You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1884 lines
116 KiB

# Dzongkha translation of tasksel
# Copyright @ 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Kinley Tshering
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel-tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-25 14:43+0530\n"
"Last-Translator: yumkee <ylhamo@dit.gov.bt>\n"
"Language-Team: Dzongkha <pgeyleg@dit.gov.bt>\n"
"Language: dz\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2;plural=(n!=1)\n"
"X-Poedit-Country: Bhutan\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "SQL database"
msgstr "ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོས་གཱི་རི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གཞི་རྟེན་གནས་སྡུད་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་དང་ ཐུམ་སྒྲིལ་"
"དེ་་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"པོས་གཱི་རི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་འདི་ SQL92འཁྲིལ་བསྟུན་དང་ SQL3གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལ་ལུ་ཅིག་ཡར་འཕེལ་འབད་མི་གྱིཨེསི་"
"ཀིའུ་ཨེལ་མཐུན་འབྲེལ་གྱིགནད་སྡུད་གཞི་རྟེནཅིག་ཨིན། སྤྲོད་ལེན་དང་ཕཱ་ཡིན་ གཱརན་ལོག་ཀིང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལསསྣ་"
"མང་ལག་ལེན་པ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "ཚད་རིས་དང་ལྡན་པའི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར་"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་མཉན་ཆས་བྱིན་ནི་དང་ཇི་ནོམ་དང་ཀེ་ཌི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ལས་ཀའི དོན་ལུ་གཞི་རྟེན་"
"བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལཱའབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "DNS server"
msgstr "ཌི་ཨེན་ཨེས་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"བི་ཨའི་ཨེནཌི་ ཌི་ཨེན་ཨེསི་ སར་བར ་དང་ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དང་དེ་ལས་ སྤྱོད་ཆས་ཐུམ་སྒྲིལ་"
"དེ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "File server"
msgstr "སར་བར་ ཡིག་སྣོད།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
"NFS."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་དེ་ཚུ་ སར་བར་ཡིག་སྣོད་འབད་ བཟོ་ནི་དང་ ནེཊི་ བི་ཨོ་ཨཡི་ཨེས་དང "
"ཨོན་ཨེཕ་ཨེས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "ཇི་ནོམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་སྐད་ཡིག"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཇི་ནོམ་ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop\"མཉན་ཆས་"
"དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "ཀེ་ཌི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཀེ་ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop\"མཉན་ཆས་དེ་"
"ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Laptop"
msgstr "ལེཔ་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལེཔ་ཊོཔ ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་་མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
"\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Mail server"
msgstr "ཡིག་འཕྲིན་སར་པར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ དགོས་དོན་ ཡིག་འཕྲིན་་སར་བར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ ཐུམ་སྒྲིལ་"
"སྣ་ཁག་དེ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "ལག་ཐོག་ཐུམ་སྒྲིལ་སེལ་འཐུ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "ཐུམ་སྒྲིལ་ཚུ་ མྱུར་འཇུག་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཐོག་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Print server"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཁྱོད་རང་གི་ རིམ་ལུགས་དེ་ དཔར་སྐྲུན་ སར་བར་འབད་་གཞི་སྒྲིག་འབད་འོང།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "SSH server"
msgstr "SSH སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཁྱོད་རང་གི་ རིམ་ལུགས་འདི་ SSH མཐུད་ལམ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ ཐག་རིང་ལས་འཛུལ་སྤྱོད་"
"འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "ཚད་ལྡན་རིམ་ལུགས་སྤྱོད་ཆས་"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"ལས་ཀ་འདི་གིས་ བཀོད་ལམ་གུ་ལུ་ལག་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་ལག་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་གདམ་ཁ་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་"
"བྱིན་ཏེ་ གཞི་རིམ་ལག་ལེན་པ་མཐའ་འཁོར་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Web server"
msgstr "ཝེབ་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་དགོས་དོན་ ཝེབ་སར་བར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ ཐུམ་སྒྲིལ་དེ་"
"ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
"\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ ཡིག་འབྲུ་ཆུ་ཀུའི་ རིམ་ལུགས་ཅིག ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Amharic environment"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཨ་ར་བིཀ་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་"
#~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Amharic desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Amharic GNOME desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Amharic KDE desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Arabic environment"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཨ་ར་བིཀ་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་"
#~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Arabic desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Arabic GNOME desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Arabic KDE desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Basque desktop"
#~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Basque GNOME desktop"
#~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Basque KDE desktop"
#~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Belarusian environment"
#~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
#~ "Belarusian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་"
#~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Belarusian desktop"
#~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
#~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Belarusian KDE desktop"
#~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bengali environment"
#~ msgstr "བེང་ག་ལི་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བེང་ག་ལི་ (རྒྱ་གར)གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
#~ "དོན་ལུ་ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bengali desktop"
#~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bengali GNOME desktop"
#~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bengali KDE desktop"
#~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bosnian environment"
#~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
#~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bosnian desktop"
#~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
#~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bosnian KDE desktop"
#~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
#~ msgstr "བཱ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན པོར་ཊུ་གིསི་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོར་ཊུ་གིསི།་(བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན)གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་"
#~ "འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་རིམདང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།\t"
#~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
#~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "British English environment"
#~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
#~ "British English speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་འབད་"
#~ "ཐོག་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "British English desktop"
#~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in British English."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "British GNOME desktop"
#~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "British KDE desktop"
#~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bulgarian environment"
#~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
#~ "Bulgarian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
#~ "ལུ་ ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bulgarian desktop"
#~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
#~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
#~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Catalan environment"
#~ msgstr "ཀེ་ཊ་ལཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཀེ་ཊ་ལཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་"
#~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Catalan desktop"
#~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Catalan GNOME desktop"
#~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Catalan KDE desktop"
#~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Simplified Chinese environment"
#~ msgstr "་རྒྱ་ནག་གིའཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་སྐད་ཡིག"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "རྒྱ་ནག་གིའཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་ཨིན་ཀོ་ཌིང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སླབ་"
#~ "མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་"
#~ "གཟུགས་ ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན། \t"
#~ msgid "Simplified Chinese desktop"
#~ msgstr "རྒྱ་ནག་གི་འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོབའི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རྒྱ་ནག་འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Traditional Chinese environment"
#~ msgstr "རྒྱ་ནག་གི་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "རྒྱ་ནག་གི་(སྔར་སྲོལ)ཨིན་ ཀོ་ཌིང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་"
#~ "ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ དེ་"
#~ "ལས་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Traditional Chinese desktop"
#~ msgstr "རྒྱ་ནག་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རྒྱ་ནག་གི་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Croatian environment"
#~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
#~ "Croatian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིསཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་"
#~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Croatian desktop"
#~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Croatian GNOME desktop"
#~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Croatian KDE desktop"
#~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Cyrillic environment"
#~ msgstr "སི་རི་ལིག་སྐད་ཡིག"
#~ msgid ""
#~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
#~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
#~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "སི་རི་ལིག ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སི་རི་ལིག་ཡིག་གཟུགས་དང་ གཞན་མི་ མཉན་"
#~ "ཆས་དེ་ཚུ་ བྱིནམ་ཨིན། དེ་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་དང་ བཱལ་ག་རི་ཡཱན མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ ར་ཤི་ཡཱན་ སར་བི་"
#~ "ཡཱན་དེ་ལས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། "
#~ msgid "Cyrillic desktop"
#~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid ""
#~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
#~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ སི་རི་ལིག་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། དེ་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནདང་ བཱལ་ག་"
#~ "རི་ཡཱན་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ ར་ཤི་ཡཱན་ སར་བི་ཡཱན་དེ་ལས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་འདི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
#~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
#~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Czech environment"
#~ msgstr "ཅེཛི་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཅེཛི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་"
#~ "སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Czech desktop"
#~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Czech GNOME desktop"
#~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Czech KDE desktop"
#~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Danish environment"
#~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་གིསྐད་ཡིག"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེ་ནིཤ་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་"
#~ "སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Danish desktop"
#~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Danish GNOME desktop"
#~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Danish KDE desktop"
#~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Dutch environment"
#~ msgstr "ཌཆ་གི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌཆ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་"
#~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Dutch desktop"
#~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
#~ msgid "Dutch GNOME desktop"
#~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
#~ msgid "Dutch KDE desktop"
#~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
#~ msgid "Dzongkha desktop"
#~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
#~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
#~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Esperanto desktop"
#~ msgstr "ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
#~ msgstr "ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Esperanto KDE desktop"
#~ msgstr "ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Estonian desktop"
#~ msgstr "ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Estonian GNOME desktop"
#~ msgstr "ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Estonian KDE desktop"
#~ msgstr "ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Finnish environment"
#~ msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཕིན་ནིཤ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ "
#~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Finnish desktop"
#~ msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཕིན་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Finnish GNOME desktop"
#~ msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཕིན་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "Finnish KDE desktop"
#~ msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཕིན་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#~ msgid "French environment"
#~ msgstr "ཕིརེནཆི་གི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཕིརེནཆི་ གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་"
#~ "རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "French desktop"
#~ msgstr "ཕིརེནཆི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in French."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཕིརེནཆི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "French GNOME desktop"
#~ msgstr "ཕིརེནཆི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཕིརེནཆི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "French KDE desktop"
#~ msgstr "ཕིརེནཆི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཕིརེནཆི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Galician environment"
#~ msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
#~ "Galician speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
#~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Galician desktop"
#~ msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Galician GNOME desktop"
#~ msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Galician KDE desktop"
#~ msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Georgian desktop"
#~ msgstr "ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "German environment"
#~ msgstr "ཇར་མཱན་གྱི་ སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཇར་མཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
#~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "German desktop"
#~ msgstr "ཇར་མཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in German."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཇར་མཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "German GNOME desktop"
#~ msgstr "ཇར་མཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཇར་མཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "German KDE desktop"
#~ msgstr "ཇར་མཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཇར་མཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Greek environment"
#~ msgstr "གིརིཀ་གི་སྐནད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ གིརིཀ་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་"
#~ "རམ་གྱི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Greek desktop"
#~ msgstr "གིརིཀ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གིརིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Greek GNOME desktop"
#~ msgstr "གིརིཀ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གིརིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Greek KDE desktop"
#~ msgstr "གིརིཀ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གིརིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Gujarati desktop"
#~ msgstr "གུ་ཇ་ར་ཏི ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གུ་ཇ་ར་ཏི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
#~ msgstr "གུ་ཇ་ར་ཏི ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གུ་ཇ་ར་ཏི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Gujarati KDE desktop"
#~ msgstr "གུ་ཇ་ར་ཏི ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གུ་ཇ་ར་ཏི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hebrew environment"
#~ msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་གི་ སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧེབ་བིརིའུ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
#~ "གྲོགས་རམ་གྱི་་དོན་ལས་ ལས་རིམ་་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hebrew desktop"
#~ msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་ ཌེཀསི་ཊོབ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧེབ་བིརིའུ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
#~ msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་ ཌེཀསི་ཊོབ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧེབ་བིརིའུ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hebrew KDE desktop"
#~ msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་ ཌེཀསི་ཊོབ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧེབ་བིརིའུ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hindi environment"
#~ msgstr "ཧིན་དི་གི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧིན་དི་ཁ་སླབ་་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ "
#~ "ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hindi desktop"
#~ msgstr "ཧིན་དི་གིཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧིན་དི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hindi GNOME desktop"
#~ msgstr "ཧིན་དི་གིཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧིན་དི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hindi KDE desktop"
#~ msgstr "ཧིན་དི་གིཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧིན་དི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hungarian environment"
#~ msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
#~ "Hungarian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
#~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hungarian desktop"
#~ msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
#~ msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Hungarian KDE desktop"
#~ msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Icelandic environment"
#~ msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
#~ "Icelandic speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
#~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Icelandic desktop"
#~ msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
#~ msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Icelandic KDE desktop"
#~ msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Irish environment"
#~ msgstr " ཨའི་རིཤ་ སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨའི་རིཤ་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ "
#~ "གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Irish desktop"
#~ msgstr " ཨའི་རིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Irish GNOME desktop"
#~ msgstr " ཨའི་རིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Irish KDE desktop"
#~ msgstr " ཨའི་རིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Italian environment"
#~ msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
#~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Italian desktop"
#~ msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Italian GNOME desktop"
#~ msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Italian KDE desktop"
#~ msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#~ msgid "Japanese environment"
#~ msgstr "ཇ་པ་ནིསི་གི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཇ་པ་ནིསི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
#~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Japanese desktop"
#~ msgstr "ཇ་པནིསི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཇ་པ་ནིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Japanese GNOME desktop"
#~ msgstr "ཇ་པནིསི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཇ་པ་ནིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Japanese KDE desktop"
#~ msgstr "ཇ་པནིསི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཇ་པ་ནིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Khmer environment"
#~ msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁེ་མར་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
#~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Khmer desktop"
#~ msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཁེ་མར་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Khmer GNOME desktop"
#~ msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཁེ་མར་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Khmer KDE desktop"
#~ msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཁེ་མར་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Korean environment"
#~ msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཀོ་རི་འིན་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
#~ "ལུ ཐུམ་སྒྲིལ་གཞི་ བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Korean desktop"
#~ msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོ་རི་ཡའིན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Korean GNOME desktop"
#~ msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོ་རི་ཡའིན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Korean KDE desktop"
#~ msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོ་རི་ཡའིན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Kurdish environment"
#~ msgstr "ཀུར་དིཤ་ ཉེ་འཁོར་"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཀ་ཌིཤ་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་"
#~ "བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Kurdish desktop"
#~ msgstr "ཀ་ཌིཤི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཀ་ཌིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
#~ msgstr "ཀ་ཌིཤི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཀ་ཌིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Kurdish KDE desktop"
#~ msgstr "ཀ་ཌིཤི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཀ་ཌིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Latvian desktop"
#~ msgstr "ལེཊི་བི་ཡཱན་་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལེཊི་བི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Latvian GNOME desktop"
#~ msgstr "ལེཊི་བི་ཡཱན་་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལེཊི་བི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Latvian KDE desktop"
#~ msgstr "ལེཊི་བི་ཡཱན་་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལེཊི་བི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Lithuanian environment"
#~ msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
#~ "Lithuanian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་ཚུ་གི་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་"
#~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨུན།"
#~ msgid "Lithuanian desktop"
#~ msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
#~ msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
#~ msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Macedonian environment"
#~ msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
#~ "Macedonian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
#~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Macedonian desktop"
#~ msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
#~ msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Macedonian KDE desktop"
#~ msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Malayalam desktop"
#~ msgstr "མ་ལ་ཡེ་ལམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མ་ལ་ཡེ་ལམ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
#~ msgstr "མ་ལ་ཡེ་ལམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མ་ལ་ཡེ་ལམ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Malayalam KDE desktop"
#~ msgstr "མ་ལ་ཡེ་ལམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མ་ལ་ཡེ་ལམ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Nepali desktop"
#~ msgstr "ནེ་པཱལི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔནེ་པཱལ་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Nepali GNOME desktop"
#~ msgstr "ནེ་པཱལི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔནེ་པཱལ་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Nepali KDE desktop"
#~ msgstr "ནེ་པཱལི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔནེ་པཱལ་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "North Sami environment"
#~ msgstr "ཐཱའི་གི་ སཀད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
#~ "Sami speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་་འདི་གིས་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་"
#~ "དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "North Sami desktop"
#~ msgstr "བྱང་ས་མི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བྱང་ས་མི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "North Sami GNOME desktop"
#~ msgstr "བྱང་ས་མི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བྱང་ས་མི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "North Sami KDE desktop"
#~ msgstr "བྱང་ས་མི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བྱང་ས་མི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
#~ msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་(བོག་མཱལ་དང་་ནོརསིཀ)སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
#~ "Norwegian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་་འདི་གིས་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་"
#~ "དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
#~ msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན (བོག་མཱལ་དངནི་ནོརསིཀ) ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
#~ msgstr "ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Norwegian KDE desktop"
#~ msgstr "ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Persian environment"
#~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
#~ "དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ དེ་ལས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་"
#~ "ཨིན།"
#~ msgid "Persian desktop"
#~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པར་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Persian GNOME desktop"
#~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པར་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Persian KDE desktop"
#~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པར་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Polish environment"
#~ msgstr "པོ་ལིཤ་གི་ སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོ་ལིཤ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་་གྱི་དོན་"
#~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Polish desktop"
#~ msgstr "པོ་ལིཤ་ཌཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པོ་ལིཤ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Polish GNOME desktop"
#~ msgstr "པོ་ལིཤ་ཌཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པོ་ལིཤ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Polish KDE desktop"
#~ msgstr "པོ་ལིཤ་ཌཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པོ་ལིཤ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Portuguese environment"
#~ msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
#~ "Portuguese speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོར་ཊུ་གིསི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
#~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Portuguese desktop"
#~ msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Punjabi environment"
#~ msgstr "པཱན་ཇ་བི་གི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པཱན་ཇ་བི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
#~ "ལུ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་བའདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Punjabi desktop"
#~ msgstr "པཱན་ཇཱཔ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པཱན་ཇ་བི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
#~ msgstr "པཱན་ཇཱཔ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པཱན་ཇ་བི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Punjabi KDE desktop"
#~ msgstr "པཱན་ཇཱཔ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པཱན་ཇ་བི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Romanian environment"
#~ msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
#~ "Romanian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
#~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Romanian desktop"
#~ msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Romanian GNOME desktop"
#~ msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Romanian KDE desktop"
#~ msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Russian environment"
#~ msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་་ལུ "
#~ "ལས་རིམ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Russian desktop"
#~ msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ར་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Russian GNOME desktop"
#~ msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ར་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Russian KDE desktop"
#~ msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ར་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Serbian environment"
#~ msgstr "སར་བི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སར་བི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
#~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Serbian desktop"
#~ msgstr "སར་བི་ཡཱནགྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་སར་བི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Serbian GNOME desktop"
#~ msgstr "སར་བི་ཡཱནགྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་སར་བི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Serbian KDE desktop"
#~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་སར་བི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Slovak environment"
#~ msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སོལོ་བཱཀ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གྲོགས་འབད་ནིའི་དོན་"
#~ "ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Slovak desktop"
#~ msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བཱཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Slovak GNOME desktop"
#~ msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བཱཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Slovak KDE desktop"
#~ msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བཱཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Slovenian environment"
#~ msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གི་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
#~ "Slovenian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གྲོགས་འབད་"
#~ "ནིའི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Slovenian desktop"
#~ msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
#~ msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Slovenian KDE desktop"
#~ msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Spanish environment"
#~ msgstr "སིཔེ་ནིཤི་གིསྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སིཔེ་ནིཤི་གི་་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
#~ "ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ དེ་ལས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Spanish desktop"
#~ msgstr "སིཔེ་ཤིནི་གྱི་ ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སིཔེ་ནིཤི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Spanish GNOME desktop"
#~ msgstr "སིཔེ་ཤིནི་གྱི་ ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སིཔེ་ནིཤི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Spanish KDE desktop"
#~ msgstr "སིཔེ་ཤིནི་གྱི་ ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སིཔེ་ནིཤི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Swedish environment"
#~ msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས སུའི་ཌིཤི་་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་"
#~ "དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Swedish desktop"
#~ msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སུའི་ཌིཤི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Swedish GNOME desktop"
#~ msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སུའི་ཌིཤི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Swedish KDE desktop"
#~ msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སུའི་ཌིཤི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Tagalog environment"
#~ msgstr "ཏ་ག་ལོག་གི་ མཐའ་འཁོའ།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཏ་ག་ལོག་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
#~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Tamil environment"
#~ msgstr " ཏ་མིལ་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཏ་མིལ་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
#~ "དོན་ལུ་ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Tamil desktop"
#~ msgstr " ཏ་མིལ་གྱིཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཏ་མིལ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Tamil GNOME desktop"
#~ msgstr " ཏ་མིལ་གྱིཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཏ་མིལ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Tamil KDE desktop"
#~ msgstr " ཏ་མིལ་གྱིཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཏ་མིལ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Thai environment"
#~ msgstr "ཐཱའི་གི་ སཀད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
#~ "to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཐཱའི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
#~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Thai desktop"
#~ msgstr "ཐཱའི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཐཱའི་ ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Thai GNOME desktop"
#~ msgstr "ཐཱའི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཐཱའི་ ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Thai KDE desktop"
#~ msgstr "ཐཱའི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཐཱའི་ ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Turkish environment"
#~ msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཊར་ཀིཤ་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་"
#~ "བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Turkish desktop"
#~ msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཊར་ཀིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Turkish GNOME desktop"
#~ msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཊར་ཀིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Turkish KDE desktop"
#~ msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཊར་ཀིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Ukrainian environment"
#~ msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་་སྐད་ཡིག།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
#~ "Ukrainian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ལས་"
#~ "རིམ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Ukrainian desktop"
#~ msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
#~ msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
#~ msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Vietnamese desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Welsh environment"
#~ msgstr "ཝེལཤི་གི་ མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཝེལཤི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་་གྱི་དོན་ལུ་ "
#~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Welsh desktop"
#~ msgstr "ཝེལཤི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེལཤི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Welsh GNOME desktop"
#~ msgstr "ཝེལཤི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེལཤི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Welsh KDE desktop"
#~ msgstr "ཝེལཤི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེལཤི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Xhosa desktop"
#~ msgstr "ཛོ་ས་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཛོ་ས་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
#~ msgstr "ཛོ་ས་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཛོ་ས་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Xhosa KDE desktop"
#~ msgstr "ཛོ་ས་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཛོ་ས་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལེཔ་ཊོཔ ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་་མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Albanian desktop"
#~ msgstr "ཨཱལ་བཱ་ནི་ཡཱན གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨཱལ་བཱ་ནི་ཡཱནནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
#~ "desktop."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཇི་ནོམ་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
#~ "\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"