You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1074 lines
31 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian@lycos.com>, 2004.
 5. # , fuzzy
 6. #
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2004-07-27 17:19+0200\n"
 14. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
 15. "Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 21. #, fuzzy
 22. msgid ""
 23. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 24. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 25. msgstr ""
 26. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
 27. "Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
 28. #. Description
 29. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 30. #, fuzzy
 31. msgid "Arabic environment"
 32. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 33. #. Description
 34. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 35. #, fuzzy
 36. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 37. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 40. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 41. msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 44. msgid ""
 45. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 46. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 47. msgstr ""
 48. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon "
 49. "gjuhëfolësit e Portugalishtes Braziliane në përdorimin e Debian."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 52. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 53. msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 56. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 57. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 60. #, fuzzy
 61. msgid "Bulgarian environment"
 62. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 65. #, fuzzy
 66. msgid ""
 67. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 68. "speakers to use Debian."
 69. msgstr ""
 70. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 71. "flasin gjuhën Koreane në përdorimin e Debian-it."
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 74. #, fuzzy
 75. msgid "Bulgarian desktop"
 76. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 79. #, fuzzy
 80. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 81. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 84. msgid "Catalan environment"
 85. msgstr "Mjedisi Katalan"
 86. #. Description
 87. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 88. msgid ""
 89. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 90. "speaking people use Debian."
 91. msgstr ""
 92. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 93. "ndihmuar në përdorimin e Debian."
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 96. msgid "Catalan desktop"
 97. msgstr "Hapësira e punës Katalane"
 98. #. Description
 99. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 100. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 101. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 104. msgid "Simplified Chinese environment"
 105. msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 108. msgid ""
 109. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 110. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 111. "encoding."
 112. msgstr ""
 113. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 114. "bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
 115. "të thjeshtëzuar."
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 118. msgid "Simplified Chinese desktop"
 119. msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 122. #, fuzzy
 123. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 124. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar"
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 127. msgid ""
 128. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 129. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 130. "encoding."
 131. msgstr ""
 132. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 133. "bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
 134. "tradicionale."
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 137. msgid "Traditional Chinese environment"
 138. msgstr "Mjedisi Kinez tradicional"
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 141. #, fuzzy
 142. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 143. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 146. msgid "Cyrillic environment"
 147. msgstr "Mjedisi Cirilik"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 150. msgid ""
 151. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 152. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 153. "Serbian and Ukrainian."
 154. msgstr ""
 155. "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 156. "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 157. "Serbisht dhe Ukrainisht."
 158. #. Description
 159. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 160. msgid "Cyrillic desktop"
 161. msgstr "Hapësira e punës Cirilike"
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 164. #, fuzzy
 165. msgid ""
 166. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 167. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 168. msgstr ""
 169. "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhët Cirilike. Suporton "
 170. "Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën "
 171. "Ukrainase."
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 174. #, fuzzy
 175. msgid "Czech environment"
 176. msgstr "Mjedisi Francez"
 177. #. Description
 178. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 179. #, fuzzy
 180. msgid ""
 181. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 182. "speaking people use Debian."
 183. msgstr ""
 184. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 185. "flasin Frengjisht në përdorimin e Debian."
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 188. #, fuzzy
 189. msgid "Czech desktop"
 190. msgstr "Hapësira e punës Frënge"
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 193. #, fuzzy
 194. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 195. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Franceze"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 198. msgid "Danish environment"
 199. msgstr "Mjedisi Danez"
 200. #. Description
 201. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 202. msgid ""
 203. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 204. "speaking people use Debian."
 205. msgstr ""
 206. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 207. "Danezët në përdorimin e Debian."
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 210. msgid "Danish desktop"
 211. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 214. #, fuzzy
 215. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 216. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Daneze"
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 219. msgid "SQL database"
 220. msgstr "Databazë SQL"
 221. #. Description
 222. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 223. msgid ""
 224. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 225. msgstr "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për databazën PostgreSQL."
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 228. msgid ""
 229. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 230. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 231. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 232. "locking."
 233. msgstr ""
 234. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 235. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për tu përdorur për "
 236. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 237. "përsosur."
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 240. msgid "Desktop environment"
 241. msgstr "Mjedisi i punës"
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 244. msgid ""
 245. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 246. "Gnome and KDE desktop tasks."
 247. msgstr ""
 248. #. Description
 249. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 250. msgid "DNS server"
 251. msgstr "Server DNS"
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 254. msgid ""
 255. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 256. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 259. #, fuzzy
 260. msgid ""
 261. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 262. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 263. msgstr ""
 264. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
 265. "Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 268. #, fuzzy
 269. msgid "Dutch environment"
 270. msgstr "Mjedisi Francez"
 271. #. Description
 272. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 273. #, fuzzy
 274. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 275. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 278. msgid "File server"
 279. msgstr "Server file"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 282. msgid ""
 283. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 284. "and NFS."
 285. msgstr ""
 286. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar NetBIOS "
 287. "dhe NFS."
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 290. msgid "French environment"
 291. msgstr "Mjedisi Francez"
 292. #. Description
 293. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 294. msgid ""
 295. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 296. "speaking people use Debian."
 297. msgstr ""
 298. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 299. "flasin Frengjisht në përdorimin e Debian."
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 302. msgid "French desktop"
 303. msgstr "Hapësira e punës Frënge"
 304. #. Description
 305. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 306. #, fuzzy
 307. msgid "This task localises the desktop in French."
 308. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Franceze"
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 311. msgid "German environment"
 312. msgstr "Mjedisi Gjerman"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 315. msgid ""
 316. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 317. "speaking people use Debian."
 318. msgstr ""
 319. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 320. "flasin Gjermanisht në përdorimin e Debian."
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 323. msgid "German desktop"
 324. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 325. #. Description
 326. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 327. #, fuzzy
 328. msgid "This task localises the desktop in German."
 329. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Gjermane"
 330. #. Description
 331. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 332. #, fuzzy
 333. msgid "Gnome desktop environment"
 334. msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 337. msgid ""
 338. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 339. "environment."
 340. msgstr ""
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 343. msgid "Greek environment"
 344. msgstr "Mjedisi Grek"
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 347. msgid ""
 348. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 349. "speaking people use Debian."
 350. msgstr ""
 351. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 352. "flasin Greqisht në përdorimin e Debian."
 353. #. Description
 354. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 355. msgid "Greek desktop"
 356. msgstr "Hapësira e punës Greke"
 357. #. Description
 358. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 359. #, fuzzy
 360. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 361. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Greke"
 362. #. Description
 363. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 364. msgid "Hebrew environment"
 365. msgstr "Mjedisi hebre"
 366. #. Description
 367. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 368. msgid ""
 369. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 370. "speaking people use Debian."
 371. msgstr ""
 372. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 373. "flasin Hebraisht në përdorimin e Debian."
 374. #. Description
 375. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 376. msgid "Hebrew desktop"
 377. msgstr "Hapësira e punës Izraeliane"
 378. #. Description
 379. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 380. #, fuzzy
 381. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 382. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Izraeliane"
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 385. msgid "Italian environment"
 386. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 389. msgid ""
 390. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 391. "speaking people use Debian."
 392. msgstr ""
 393. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
 394. "ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 397. msgid "Italian desktop"
 398. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 401. #, fuzzy
 402. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 403. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 404. #. Description
 405. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 406. msgid "Japanese environment"
 407. msgstr "Mjedisi Japonez"
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 410. msgid ""
 411. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 412. "Debian."
 413. msgstr ""
 414. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 415. "flasin Japonisht në përdorimin e Debian."
 416. #. Description
 417. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 418. msgid "Japanese desktop environment"
 419. msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
 420. #. Description
 421. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 422. #, fuzzy
 423. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 424. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht"
 425. #. Description
 426. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 427. #, fuzzy
 428. msgid "KDE desktop environment"
 429. msgstr "Mjedisi i punës"
 430. #. Description
 431. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 432. msgid ""
 433. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 434. "Environment."
 435. msgstr ""
 436. #. Description
 437. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 438. msgid "Korean environment"
 439. msgstr "Mjedisi Korean"
 440. #. Description
 441. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 442. msgid ""
 443. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 444. "Debian."
 445. msgstr ""
 446. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 447. "flasin gjuhën Koreane në përdorimin e Debian-it."
 448. #. Description
 449. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 450. msgid "Korean desktop"
 451. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 452. #. Description
 453. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 454. #, fuzzy
 455. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 456. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane"
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 459. msgid "Laptop"
 460. msgstr "Kompjuter prehëri"
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 463. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 464. msgstr ""
 465. #. Description
 466. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 467. msgid "Lithuanian environment"
 468. msgstr "Mjedisi Lituanez"
 469. #. Description
 470. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 471. msgid ""
 472. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 473. "Lithuanian speaking people use Debian."
 474. msgstr ""
 475. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 476. "ndihmuar folësit e kësaj gjuhe në përdorimin e Debian."
 477. #. Description
 478. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 479. msgid "Lithuanian desktop"
 480. msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"
 481. #. Description
 482. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 483. #, fuzzy
 484. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 485. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht"
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 488. msgid "Mail server"
 489. msgstr "Serveri i postës"
 490. #. Description
 491. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 492. msgid ""
 493. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 494. "server system."
 495. msgstr ""
 496. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 497. "poste të përgjithshëm."
 498. #. Description
 499. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 500. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 501. msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 502. #. Description
 503. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 504. msgid ""
 505. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 506. "speaking people use Debian."
 507. msgstr ""
 508. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt "
 509. "Norvegjezë në përdorimin e Debian."
 510. #. Description
 511. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 512. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 513. msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 514. #. Description
 515. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 516. #, fuzzy
 517. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 518. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Norvegjeze"
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 521. msgid "Polish environment"
 522. msgstr "Mjedisi Polak"
 523. #. Description
 524. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 525. msgid ""
 526. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 527. "speaking people use Debian."
 528. msgstr ""
 529. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Polakë "
 530. "në përdorimin e Debian."
 531. #. Description
 532. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 533. msgid "Polish desktop"
 534. msgstr "Hapësira e punës Polake"
 535. #. Description
 536. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 537. #, fuzzy
 538. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 539. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Polake"
 540. #. Description
 541. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 542. msgid "Print server"
 543. msgstr "Server shtypi"
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 546. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 547. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 548. #. Description
 549. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 550. #, fuzzy
 551. msgid "Romanian environment"
 552. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 555. #, fuzzy
 556. msgid ""
 557. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 558. "speaking people use Debian."
 559. msgstr ""
 560. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
 561. "ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
 562. #. Description
 563. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 564. #, fuzzy
 565. msgid "Romanian desktop"
 566. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 567. #. Description
 568. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 569. #, fuzzy
 570. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 571. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase"
 572. #. Description
 573. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 574. msgid "Russian environment"
 575. msgstr "Mjedisi Rusisht"
 576. #. Description
 577. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 578. msgid ""
 579. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 580. "speaking people use Debian."
 581. msgstr ""
 582. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Rusë "
 583. "në përdorimin e Debian."
 584. #. Description
 585. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 586. msgid "Russian desktop"
 587. msgstr "Hapësira e punës Ruse"
 588. #. Description
 589. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 590. #, fuzzy
 591. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 592. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 595. #, fuzzy
 596. msgid "Slovak environment"
 597. msgstr "Mjedisi Korean"
 598. #. Description
 599. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 600. #, fuzzy
 601. msgid ""
 602. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 603. "speaking people use Debian."
 604. msgstr ""
 605. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
 606. "ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
 607. #. Description
 608. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 609. #, fuzzy
 610. msgid "Slovak desktop"
 611. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 612. #. Description
 613. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 614. #, fuzzy
 615. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 616. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane"
 617. #. Description
 618. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 619. msgid "Spanish environment"
 620. msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 621. #. Description
 622. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 623. msgid ""
 624. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 625. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 626. msgstr ""
 627. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon popujt "
 628. "Spanjollë në përdorimin e Debian."
 629. #. Description
 630. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 631. msgid "Spanish desktop"
 632. msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"
 633. #. Description
 634. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 635. #, fuzzy
 636. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 637. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht"
 638. #. Description
 639. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 640. #, fuzzy
 641. msgid "Standard system"
 642. msgstr "Linux Standard Base"
 643. #. Description
 644. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 645. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 646. msgstr ""
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 649. msgid "Swedish environment"
 650. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 653. msgid ""
 654. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 655. "speaking people use Debian."
 656. msgstr ""
 657. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 658. "gjuhëfolësit e Suedishtes në përdorimin e Debian-it."
 659. #. Description
 660. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 661. msgid "Swedish desktop"
 662. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 663. #. Description
 664. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 665. #, fuzzy
 666. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 667. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht"
 668. #. Description
 669. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 670. msgid "Thai environment"
 671. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 672. #. Description
 673. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 674. msgid ""
 675. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 676. "use Debian."
 677. msgstr ""
 678. "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë Tailandezët në përdorimin e Debian."
 679. #. Description
 680. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 681. msgid "Thai desktop"
 682. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 683. #. Description
 684. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 685. #, fuzzy
 686. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 687. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
 688. #. Description
 689. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 690. msgid "Turkish environment"
 691. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 692. #. Description
 693. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 694. msgid ""
 695. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 696. "speaking people use Debian."
 697. msgstr ""
 698. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 699. "gjuhëfolësit e Turqishtes në përdorimin e Debian-it."
 700. #. Description
 701. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 702. msgid "Turkish desktop"
 703. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 704. #. Description
 705. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 706. #, fuzzy
 707. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 708. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht"
 709. #. Description
 710. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 711. msgid "Ukrainian environment"
 712. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 713. #. Description
 714. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 715. msgid ""
 716. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 717. "speaking people use Debian."
 718. msgstr ""
 719. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 720. "ndihmuar gjuhëfolësit Ukrainas në përdorimin e Debian-it."
 721. #. Description
 722. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 723. msgid "Ukrainian desktop"
 724. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 725. #. Description
 726. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 727. #, fuzzy
 728. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 729. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase"
 730. #. Description
 731. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 732. msgid "Web server"
 733. msgstr "Server Web"
 734. #. Description
 735. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 736. msgid ""
 737. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 738. msgstr ""
 739. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 740. "interneti."
 741. #~ msgid ""
 742. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 743. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 744. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 745. #~ "user choose between the two."
 746. #~ msgstr ""
 747. #~ "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 748. #~ "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 749. #~ "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues "
 750. #~ "ekrani që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 751. #, fuzzy
 752. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 753. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 754. #, fuzzy
 755. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 756. #~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 757. #~ msgid "Office environment"
 758. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 759. #~ msgid ""
 760. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 761. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 762. #~ "a rather large collection of software."
 763. #~ msgstr ""
 764. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 765. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 766. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 767. #~ msgid "X window system"
 768. #~ msgstr "Sistemi X window"
 769. #~ msgid ""
 770. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 771. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 772. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 773. #~ msgstr ""
 774. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 775. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 776. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 777. #~ msgid "Broadband internet connection"
 778. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 779. #~ msgid ""
 780. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 781. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 782. #~ msgstr ""
 783. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 784. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 785. #~ msgid "C and C++"
 786. #~ msgstr "C dhe C++"
 787. #~ msgid ""
 788. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 789. #~ "programming languages."
 790. #~ msgstr ""
 791. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 792. #~ "dhe C++."
 793. #~ msgid "Dialup internet"
 794. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 795. #~ msgid ""
 796. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 797. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 798. #~ msgstr ""
 799. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 800. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 801. #~ msgid "Games"
 802. #~ msgstr "Lojra"
 803. #~ msgid ""
 804. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 805. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 806. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 807. #~ msgstr ""
 808. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 809. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 810. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 811. #~ msgid "Java"
 812. #~ msgstr "Java"
 813. #~ msgid "A java development environment."
 814. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 815. #~ msgid "Debian Jr."
 816. #~ msgstr "Debian Jr."
 817. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 818. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 819. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 820. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 821. #~ msgid ""
 822. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 823. #~ "kernel."
 824. #~ msgstr ""
 825. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 826. #~ "personal."
 827. #~ msgid ""
 828. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 829. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 830. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 831. #~ msgstr ""
 832. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 833. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 834. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 835. #~ msgid ""
 836. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 837. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 838. #~ msgstr ""
 839. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 840. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 841. #~ msgid "Usenet news server"
 842. #~ msgstr "Server lajmesh"
 843. #~ msgid ""
 844. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 845. #~ "for new Debian installations."
 846. #~ msgstr ""
 847. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 848. #~ "instalimet e Debian."
 849. #~ msgid ""
 850. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 851. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 852. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 853. #~ "operate a server."
 854. #~ msgstr ""
 855. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 856. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 857. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 858. #~ msgid "Python"
 859. #~ msgstr "Python"
 860. #~ msgid ""
 861. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 862. #~ "complex applications in Python."
 863. #~ msgstr ""
 864. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 865. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 866. #~ msgid "Scientific applications"
 867. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 868. #~ msgid ""
 869. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 870. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 871. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 872. #~ "visualization."
 873. #~ msgstr ""
 874. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 875. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 876. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 877. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 878. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 879. #~ msgid ""
 880. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 881. #~ "LaTeX."
 882. #~ msgstr ""
 883. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 884. #~ "LaTeX."
 885. #~ msgid "Conventional Unix server"
 886. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 887. #~ msgid ""
 888. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 889. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 890. #~ "this includes a number of daemons."
 891. #~ msgstr ""
 892. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 893. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 894. #~ "përfshihen disa daemon."
 895. #~ msgid "Tcl/Tk"
 896. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 897. #~ msgid ""
 898. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 899. #~ "and Tk Toolkit."
 900. #~ msgstr ""
 901. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 902. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 903. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 904. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"