You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

899 lines
24 KiB

 1. # Tagalog messages for tasksel
 2. # Copyright (C) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as tasksel
 4. # Itong tipunan ay ipinamamahagi sa parehong lisensya ng tasksel
 5. # Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2004
 6. # This file is maintained by Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 7. # Itong tipunan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 8. #
 9. #
 10. msgid ""
 11. msgstr ""
 12. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 13. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 14. "POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
 15. "PO-Revision-Date: 2005-01-20 01:10+0800\n"
 16. "Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
 17. "Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 23. #, fuzzy
 24. msgid ""
 25. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 26. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 27. msgstr ""
 28. "Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
 29. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 32. #, fuzzy
 33. msgid "Arabic environment"
 34. msgstr "Kapaligirang Thai"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 37. #, fuzzy
 38. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 39. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 42. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 43. msgstr "Kapaligirang Brasilyanong Portuges"
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 46. msgid ""
 47. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 48. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 49. msgstr ""
 50. "Ang task na ito ay nag-iinstall ng mga programa, tipunan ng datos, at "
 51. "babasahin na nagpapadali ng paggamit ng Debian para sa nagsasalita ng "
 52. "Brasilyanong Portuges."
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 55. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 56. msgstr "Desktop na Brasilyanong Portuges"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 59. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 60. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Brasilyanong Portuges."
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 63. #, fuzzy
 64. msgid "Bulgarian environment"
 65. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 68. #, fuzzy
 69. msgid ""
 70. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 71. "speakers to use Debian."
 72. msgstr ""
 73. "Nag-iinstall ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Koreyano na "
 74. "gamitin ang Debian."
 75. #. Description
 76. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 77. #, fuzzy
 78. msgid "Bulgarian desktop"
 79. msgstr "Desktop na Italyano"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 82. #, fuzzy
 83. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 84. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ruso"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 87. msgid "Catalan environment"
 88. msgstr "Kapaligirang Katalan"
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 91. msgid ""
 92. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 93. "speaking people use Debian."
 94. msgstr ""
 95. "Ang task na ito ay nag-iinstall ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
 96. "tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 99. msgid "Catalan desktop"
 100. msgstr "Desktop na Katalan"
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 103. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 104. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 107. msgid "Simplified Chinese environment"
 108. msgstr "Kapaligirang para sa pina-simpleng Intsik"
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 111. msgid ""
 112. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 113. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 114. "encoding."
 115. msgstr ""
 116. "Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, mga font, atmga "
 117. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 118. "Debian, gamit ang pina-simpleng encoding na Intsik."
 119. #. Description
 120. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 121. msgid "Simplified Chinese desktop"
 122. msgstr "Desktop na pina-simpleng Intsik"
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 125. #, fuzzy
 126. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 127. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa pina-simpleng Intsik"
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 130. msgid ""
 131. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 132. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 133. "encoding."
 134. msgstr ""
 135. "Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, mga font, atmga "
 136. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 137. "Debian, gamit ang encoding na tradisyonal ng Intsik."
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 140. msgid "Traditional Chinese environment"
 141. msgstr "Kapaligirang tradisyonal ng Intsik"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 144. #, fuzzy
 145. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 146. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Intsik na tradisyonal"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 149. msgid "Cyrillic environment"
 150. msgstr "Kapaligirang Cyrillic"
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 153. msgid ""
 154. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 155. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 156. "Serbian and Ukrainian."
 157. msgstr ""
 158. "Nagbibigay ng mga font na Cyrillic at ibang mga software na kailangan upang "
 159. "gumamit ng Cyrillic. Suportado nito ang Belaruso, Bulharyan, Macedoniyan, "
 160. "Russo, Serbyan at Ukranyan."
 161. #. Description
 162. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 163. msgid "Cyrillic desktop"
 164. msgstr "Desktop na Cyrillic"
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 167. #, fuzzy
 168. msgid ""
 169. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 170. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 171. msgstr ""
 172. "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Cyrillic. Suportado nito ang "
 173. "Belaruso, Bulhariya, Macedonian, Russo, Serbian at Ukrainian."
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 176. #, fuzzy
 177. msgid "Czech environment"
 178. msgstr "Kapaligirang Pranses"
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 181. #, fuzzy
 182. msgid ""
 183. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 184. "speaking people use Debian."
 185. msgstr ""
 186. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Pranses upang tulungan ang "
 187. "mga nagsasalita ng Pranses na gumamit ng Debian."
 188. #. Description
 189. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 190. #, fuzzy
 191. msgid "Czech desktop"
 192. msgstr "Desktop na Pranses"
 193. #. Description
 194. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 195. #, fuzzy
 196. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 197. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 200. msgid "Danish environment"
 201. msgstr "Kapaligirang Danish"
 202. #. Description
 203. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 204. msgid ""
 205. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 206. "speaking people use Debian."
 207. msgstr ""
 208. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 209. "nagsasalita ng Danish na gumamit ng Debian."
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 212. msgid "Danish desktop"
 213. msgstr "Desktop na Danish"
 214. #. Description
 215. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 216. #, fuzzy
 217. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 218. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish"
 219. #. Description
 220. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 221. msgid "SQL database"
 222. msgstr "Database na SQL"
 223. #. Description
 224. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 225. msgid ""
 226. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 227. msgstr ""
 228. "Pinipili nito ang mga paketeng pang-kliyente at pang-server para sa database "
 229. "na PostgreSQL."
 230. #. Description
 231. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 232. msgid ""
 233. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 234. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 235. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 236. "locking."
 237. msgstr ""
 238. "Ang PostgreSQL ay isang SQL relational database, nagbibigay ng lumalawak na "
 239. "pagsunod sa SQL92 at ilan sa mga katangian ng SQL3. Nararapat itong gamitin "
 240. "sa maramihang gumagamit sa pag-akses ng database, gamit ang kanyang mga "
 241. "kasangkapan para sa mga transaksyon at fine-grained locking."
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 244. msgid "Desktop environment"
 245. msgstr "Kapaligirang Desktop"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 248. msgid ""
 249. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 250. "Gnome and KDE desktop tasks."
 251. msgstr ""
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 254. msgid "DNS server"
 255. msgstr "DNS server"
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 258. msgid ""
 259. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 260. msgstr ""
 261. "Pinipili ang BIND DNS server, at kaugnay na babasahin at kasangkapang mga "
 262. "pakete."
 263. #. Description
 264. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 265. #, fuzzy
 266. msgid ""
 267. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 268. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 269. msgstr ""
 270. "Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
 271. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
 272. #. Description
 273. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 274. #, fuzzy
 275. msgid "Dutch environment"
 276. msgstr "Kapaligirang Pranses"
 277. #. Description
 278. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 279. #, fuzzy
 280. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 281. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 282. #. Description
 283. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 284. msgid "File server"
 285. msgstr "File server"
 286. #. Description
 287. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 288. msgid ""
 289. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 290. "and NFS."
 291. msgstr ""
 292. "Inaayos nito ang sistema niyo upang maging file sever, na nagsusuporta ng "
 293. "NetBIOS at NFS."
 294. #. Description
 295. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 296. msgid "French environment"
 297. msgstr "Kapaligirang Pranses"
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 300. msgid ""
 301. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 302. "speaking people use Debian."
 303. msgstr ""
 304. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Pranses upang tulungan ang "
 305. "mga nagsasalita ng Pranses na gumamit ng Debian."
 306. #. Description
 307. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 308. msgid "French desktop"
 309. msgstr "Desktop na Pranses"
 310. #. Description
 311. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 312. #, fuzzy
 313. msgid "This task localises the desktop in French."
 314. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses"
 315. #. Description
 316. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 317. msgid "German environment"
 318. msgstr "Kapaligirang Aleman"
 319. #. Description
 320. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 321. msgid ""
 322. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 323. "speaking people use Debian."
 324. msgstr ""
 325. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 326. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 327. #. Description
 328. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 329. msgid "German desktop"
 330. msgstr "Desktop na Aleman"
 331. #. Description
 332. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 333. #, fuzzy
 334. msgid "This task localises the desktop in German."
 335. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman"
 336. #. Description
 337. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 338. #, fuzzy
 339. msgid "Gnome desktop environment"
 340. msgstr "Kapaligirang Desktop na Hapones"
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 343. msgid ""
 344. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 345. "environment."
 346. msgstr ""
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 349. msgid "Greek environment"
 350. msgstr "Kapaligirang Griyego"
 351. #. Description
 352. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 353. msgid ""
 354. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 355. "speaking people use Debian."
 356. msgstr ""
 357. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Griyego upang makatulong sa "
 358. "mga nagsasalita ng Griyego na gamitin ang Debian."
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 361. msgid "Greek desktop"
 362. msgstr "Desktop na Griyego"
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 365. #, fuzzy
 366. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 367. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Griyego"
 368. #. Description
 369. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 370. msgid "Hebrew environment"
 371. msgstr "Kapaligirang Hebreo"
 372. #. Description
 373. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 374. msgid ""
 375. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 376. "speaking people use Debian."
 377. msgstr ""
 378. "Nag-iinstall ito ng mga programa at babasahin sa Hebreo upang tulungan ang "
 379. "mga nagsasalita ng Hebreo na gumamit ng Debian."
 380. #. Description
 381. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 382. msgid "Hebrew desktop"
 383. msgstr "Desktop na Hebreo"
 384. #. Description
 385. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 386. #, fuzzy
 387. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 388. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo"
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 391. msgid "Italian environment"
 392. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 393. #. Description
 394. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 395. msgid ""
 396. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 397. "speaking people use Debian."
 398. msgstr ""
 399. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 400. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 401. #. Description
 402. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 403. msgid "Italian desktop"
 404. msgstr "Desktop na Italyano"
 405. #. Description
 406. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 407. #, fuzzy
 408. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 409. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano"
 410. #. Description
 411. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 412. msgid "Japanese environment"
 413. msgstr "Kapaligirang Hapones"
 414. #. Description
 415. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 416. msgid ""
 417. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 418. "Debian."
 419. msgstr ""
 420. "Nag-iinstall ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Hapones na gumamit "
 421. "ng Debian."
 422. #. Description
 423. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 424. msgid "Japanese desktop environment"
 425. msgstr "Kapaligirang Desktop na Hapones"
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 428. #, fuzzy
 429. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 430. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones"
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 433. #, fuzzy
 434. msgid "KDE desktop environment"
 435. msgstr "Kapaligirang Desktop"
 436. #. Description
 437. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 438. msgid ""
 439. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 440. "Environment."
 441. msgstr ""
 442. #. Description
 443. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 444. msgid "Korean environment"
 445. msgstr "Kapaligirang Koreyano"
 446. #. Description
 447. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 448. msgid ""
 449. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 450. "Debian."
 451. msgstr ""
 452. "Nag-iinstall ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Koreyano na "
 453. "gamitin ang Debian."
 454. #. Description
 455. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 456. msgid "Korean desktop"
 457. msgstr "Desktop na Koreyano"
 458. #. Description
 459. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 460. #, fuzzy
 461. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 462. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano"
 463. #. Description
 464. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 465. msgid "Laptop"
 466. msgstr ""
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 469. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 470. msgstr ""
 471. #. Description
 472. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 473. msgid "Lithuanian environment"
 474. msgstr "Kapaligirang Litwanyan"
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 477. msgid ""
 478. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 479. "Lithuanian speaking people use Debian."
 480. msgstr ""
 481. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Litwanyan upang tulungan ang "
 482. "nagsasalita ng Litwanyan na gumamit ng Debian."
 483. #. Description
 484. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 485. msgid "Lithuanian desktop"
 486. msgstr "Desktop na Litwanyan"
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 489. #, fuzzy
 490. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 491. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Litwanyan"
 492. #. Description
 493. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 494. msgid "Mail server"
 495. msgstr "Mail server"
 496. #. Description
 497. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 498. msgid ""
 499. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 500. "server system."
 501. msgstr ""
 502. "Pinipili nito ang mga pakete na makakatulong sa pangkalahatang gamit na "
 503. "sistemang mail server."
 504. #. Description
 505. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 506. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 507. msgstr "Kapaligirang Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 508. #. Description
 509. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 510. msgid ""
 511. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 512. "speaking people use Debian."
 513. msgstr ""
 514. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Norwega upang tulungan ang "
 515. "mga nagsasalita ng Norwega na gumamit ng Debian."
 516. #. Description
 517. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 518. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 519. msgstr "Desktop na Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 520. #. Description
 521. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 522. #, fuzzy
 523. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 524. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Norwega"
 525. #. Description
 526. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 527. msgid "Polish environment"
 528. msgstr "Kapaligirang Polish"
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 531. msgid ""
 532. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 533. "speaking people use Debian."
 534. msgstr ""
 535. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Polish upang tulungan ang "
 536. "nagsasalita ng Polish na gumamit ng Debian."
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 539. msgid "Polish desktop"
 540. msgstr "Desktop na Polish"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 543. #, fuzzy
 544. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 545. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"
 546. #. Description
 547. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 548. msgid "Print server"
 549. msgstr "Print server"
 550. #. Description
 551. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 552. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 553. msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."
 554. #. Description
 555. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 556. #, fuzzy
 557. msgid "Romanian environment"
 558. msgstr "Kapaligirang Ukrainian"
 559. #. Description
 560. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 561. #, fuzzy
 562. msgid ""
 563. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 564. "speaking people use Debian."
 565. msgstr ""
 566. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 567. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 568. #. Description
 569. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 570. #, fuzzy
 571. msgid "Romanian desktop"
 572. msgstr "Desktop na Ukrainian"
 573. #. Description
 574. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 575. #, fuzzy
 576. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 577. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"
 578. #. Description
 579. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 580. msgid "Russian environment"
 581. msgstr "Kapaligirang Ruso"
 582. #. Description
 583. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 584. msgid ""
 585. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 586. "speaking people use Debian."
 587. msgstr ""
 588. "Nag-iinstall ito ng mga programa at babasahin sa Ruso upang tulungan ang "
 589. "nagsasalita ng Ruso na gumamit ng Debian."
 590. #. Description
 591. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 592. msgid "Russian desktop"
 593. msgstr "Desktop na Ruso"
 594. #. Description
 595. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 596. #, fuzzy
 597. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 598. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ruso"
 599. #. Description
 600. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 601. #, fuzzy
 602. msgid "Slovak environment"
 603. msgstr "Kapaligirang Koreyano"
 604. #. Description
 605. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 606. #, fuzzy
 607. msgid ""
 608. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 609. "speaking people use Debian."
 610. msgstr ""
 611. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 612. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 613. #. Description
 614. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 615. #, fuzzy
 616. msgid "Slovak desktop"
 617. msgstr "Desktop na Koreyano"
 618. #. Description
 619. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 620. #, fuzzy
 621. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 622. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano"
 623. #. Description
 624. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 625. msgid "Spanish environment"
 626. msgstr "Kapaligirang Espanyol"
 627. #. Description
 628. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 629. msgid ""
 630. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 631. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 632. msgstr ""
 633. "Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
 634. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 637. msgid "Spanish desktop"
 638. msgstr "Desktop na Espanyol"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 641. #, fuzzy
 642. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 643. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Espanyol"
 644. #. Description
 645. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 646. msgid "Standard system"
 647. msgstr ""
 648. #. Description
 649. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 650. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 651. msgstr ""
 652. #. Description
 653. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 654. msgid "Swedish environment"
 655. msgstr "Kapaligirang Swedish"
 656. #. Description
 657. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 658. msgid ""
 659. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 660. "speaking people use Debian."
 661. msgstr ""
 662. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Swedish upang tulungan ang "
 663. "nagsasalita ng Swedish na gumamit ng Debian."
 664. #. Description
 665. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 666. msgid "Swedish desktop"
 667. msgstr "Desktop na Swedish"
 668. #. Description
 669. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 670. #, fuzzy
 671. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 672. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Swedish"
 673. #. Description
 674. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 675. msgid "Thai environment"
 676. msgstr "Kapaligirang Thai"
 677. #. Description
 678. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 679. msgid ""
 680. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 681. "use Debian."
 682. msgstr ""
 683. "Nag-iinstall ito ng mga pakete na nagpapadali para sa Thai na gumamit ng "
 684. "Debian."
 685. #. Description
 686. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 687. msgid "Thai desktop"
 688. msgstr "Desktop na Thai"
 689. #. Description
 690. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 691. #, fuzzy
 692. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 693. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 694. #. Description
 695. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 696. msgid "Turkish environment"
 697. msgstr "Kapaligirang Turko"
 698. #. Description
 699. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 700. msgid ""
 701. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 702. "speaking people use Debian."
 703. msgstr ""
 704. "Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
 705. "nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
 706. #. Description
 707. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 708. msgid "Turkish desktop"
 709. msgstr "Desktop na Turkish"
 710. #. Description
 711. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 712. #, fuzzy
 713. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 714. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turkish"
 715. #. Description
 716. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 717. msgid "Ukrainian environment"
 718. msgstr "Kapaligirang Ukrainian"
 719. #. Description
 720. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 721. msgid ""
 722. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 723. "speaking people use Debian."
 724. msgstr ""
 725. "Nag-iinstall ito ng mga programa at babasahin sa Ukrainian upang makatulong "
 726. "sa nagsasalita ng Ukrainian na gumamit ng Debian."
 727. #. Description
 728. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 729. msgid "Ukrainian desktop"
 730. msgstr "Desktop na Ukrainian"
 731. #. Description
 732. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 733. #, fuzzy
 734. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 735. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"
 736. #. Description
 737. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 738. msgid "Web server"
 739. msgstr "Web server"
 740. #. Description
 741. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 742. msgid ""
 743. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 744. msgstr ""
 745. "Pinipili nito ang mga pakete na mapakikinabangan sa pangkalahatang gamit na "
 746. "sistemang web server"
 747. #~ msgid ""
 748. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 749. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 750. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 751. #~ "user choose between the two."
 752. #~ msgstr ""
 753. #~ "Nagbibigay ito ng karaniwang software na para sa \"desktop\", kasama ang "
 754. #~ "ilan sa mga tagapangasiwa ng sesyon, tagapangasiwa ng tipunan at mga web "
 755. #~ "browser. Kasama dito ang mga desktop na GNOME at KDE, at pati na rin ng "
 756. #~ "tagapangasiwa ng display na binibigyan ang gumagamit ng pagkakataon na "
 757. #~ "pumili sa dalawa."
 758. #, fuzzy
 759. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 760. #~ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano"
 761. #, fuzzy
 762. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 763. #~ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."