You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

855 lines
26 KiB

 1. # translation of tasksel tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2005-07-10 17:37+0930\n"
 13. "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 14. "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
 19. "X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 22. msgid ""
 23. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 24. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 25. msgstr ""
 26. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 27. "liệu giúp người dùng nói tiếng Ả Rập sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 28. #. Description
 29. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 30. msgid "Arabic environment"
 31. msgstr "Môi trường Ả Rập"
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 34. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 35. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng A-rập."
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 38. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 39. msgstr "Môi trường Bồ Đào Nha cho người Bra-xin"
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 42. msgid ""
 43. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 44. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 45. msgstr ""
 46. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 47. "người dùng Debian nói tiếng Bồ Đào Nha trong Bra-xin."
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 50. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 51. msgstr "Màn hình nền Bồ Đào Nha Bra-xin"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 54. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 55. msgstr ""
 56. "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Bồ Đào Nha của Bra-xin."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 59. msgid "Bulgarian environment"
 60. msgstr "Môi trường tiếng Bảo-gia-lơi"
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 63. msgid ""
 64. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 65. "speakers to use Debian."
 66. msgstr ""
 67. "Công việc này cài đặt các chương trình và tập tin dữ liệu giúp người dùng "
 68. "nói tiếng Bảo-gia-lơi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 69. #. Description
 70. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 71. msgid "Bulgarian desktop"
 72. msgstr "Màn hình nền tiếng Bul-ga-ri"
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 75. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 76. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Bảo-gia-lơi."
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 79. msgid "Catalan environment"
 80. msgstr "Môi trường Ca-ta-lan"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 83. msgid ""
 84. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 85. "speaking people use Debian."
 86. msgstr ""
 87. "Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Debian "
 88. "nói tiếng Ca-tal-an."
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 91. msgid "Catalan desktop"
 92. msgstr "Màn hình nền Catalan"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 95. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 96. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Ca-ta-lan."
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 99. msgid "Simplified Chinese environment"
 100. msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 103. msgid ""
 104. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 105. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 106. "encoding."
 107. msgstr ""
 108. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 109. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng bộ ký tự Tiếng "
 110. "Trung đơn giản."
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 113. msgid "Simplified Chinese desktop"
 114. msgstr "Màn hình nền Tiếng Trung đơn giản"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 117. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 118. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Trung đơn giản."
 119. #. Description
 120. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 121. msgid ""
 122. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 123. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 124. "encoding."
 125. msgstr ""
 126. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 127. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng bộ ký tự Tiếng Trung "
 128. "truyền thống."
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 131. msgid "Traditional Chinese environment"
 132. msgstr "Môi trường Trung Quốc truyền thống"
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 135. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 136. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Trung truyền thống."
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 139. msgid "Cyrillic environment"
 140. msgstr "Môi trường Ki-rin"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 143. msgid ""
 144. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 145. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 146. "Serbian and Ukrainian."
 147. msgstr ""
 148. "Công việc này cung cấp phông chữ Ki-rin và những phần mềm cần thiết để sử "
 149. "dụng chữ Ki-rin. Nó hỗ trợ Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-"
 150. "bi và U-cợ-rainh."
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 153. msgid "Cyrillic desktop"
 154. msgstr "Màn hình nền Ki-rin"
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 157. msgid ""
 158. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 159. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 160. msgstr ""
 161. "Công việc này địa phương hóa giao diện cho các ngôn ngữ Ki-rin. Hỗ trợ tiếng "
 162. "Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-cợ-rainh"
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 165. msgid "Czech environment"
 166. msgstr "Môi trường tiếng Séc"
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 169. msgid ""
 170. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 171. "speaking people use Debian."
 172. msgstr ""
 173. "Công việc này cài đặt những gói tin, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
 174. "tiếng Séc."
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 177. msgid "Czech desktop"
 178. msgstr "Màn hình nền tiếng Séc"
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 181. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 182. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Séc."
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 185. msgid "Danish environment"
 186. msgstr "Môi trường Đan Mạch"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 189. msgid ""
 190. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 191. "speaking people use Debian."
 192. msgstr ""
 193. "Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Đan "
 194. "Mạch sử dụng Debian."
 195. #. Description
 196. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 197. msgid "Danish desktop"
 198. msgstr "Màn hình nền Đan Mạch"
 199. #. Description
 200. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 201. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 202. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Đan Mạch."
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 205. msgid "SQL database"
 206. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 207. #. Description
 208. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 209. msgid ""
 210. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 211. msgstr ""
 212. "Công việc này chọn các gói tin trình khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ "
 213. "liệu PostgreSQL."
 214. #. Description
 215. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 216. msgid ""
 217. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 218. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 219. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 220. "locking."
 221. msgstr ""
 222. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
 223. "nhiều hơn với SQL92và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung cấp "
 224. "truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa triệt để."
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 227. msgid "Desktop environment"
 228. msgstr "Môi trường làm việc"
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 231. msgid ""
 232. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 233. "Gnome and KDE desktop tasks."
 234. msgstr ""
 235. #. Description
 236. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 237. msgid "DNS server"
 238. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 239. #. Description
 240. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 241. msgid ""
 242. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 243. msgstr ""
 244. "Chọn các gói tin trình phục vụ DNS loại BIND, tài liệu, và công cụ tương ứng."
 245. #. Description
 246. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 247. #, fuzzy
 248. msgid ""
 249. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 250. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 251. msgstr ""
 252. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 253. "liệu giúp người dùng nói tiếng Ả Rập sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 256. #, fuzzy
 257. msgid "Dutch environment"
 258. msgstr "Môi trường tiếng Séc"
 259. #. Description
 260. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 261. #, fuzzy
 262. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 263. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ả Rập."
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 266. msgid "File server"
 267. msgstr "Trình phục vụ tập tin"
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 270. msgid ""
 271. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 272. "and NFS."
 273. msgstr ""
 274. "Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trình phục vụ tập tin, hỗ "
 275. "trợ cả NetBIOS và NFS."
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 278. msgid "French environment"
 279. msgstr "Môi trường tiếng Pháp"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 282. msgid ""
 283. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 284. "speaking people use Debian."
 285. msgstr ""
 286. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người dùng Debian "
 287. "nói tiếng Pháp."
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 290. msgid "French desktop"
 291. msgstr "Màn hình nền tiếng Pháp"
 292. #. Description
 293. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 294. msgid "This task localises the desktop in French."
 295. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Pháp."
 296. #. Description
 297. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 298. msgid "German environment"
 299. msgstr "Môi trường Đức"
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 302. msgid ""
 303. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 304. "speaking people use Debian."
 305. msgstr ""
 306. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Đức giúp người "
 307. "dùng Debian nói tiếng Đức."
 308. #. Description
 309. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 310. msgid "German desktop"
 311. msgstr "Màn hình nền Tiếng Đức"
 312. #. Description
 313. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 314. msgid "This task localises the desktop in German."
 315. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Đức."
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 318. #, fuzzy
 319. msgid "Gnome desktop environment"
 320. msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 323. msgid ""
 324. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 325. "environment."
 326. msgstr ""
 327. #. Description
 328. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 329. msgid "Greek environment"
 330. msgstr "Môi trường Hy Lạp"
 331. #. Description
 332. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 333. msgid ""
 334. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 335. "speaking people use Debian."
 336. msgstr ""
 337. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Hy Lạp giúp "
 338. "người dùng Debian nói tiếng Hy Lạp."
 339. #. Description
 340. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 341. msgid "Greek desktop"
 342. msgstr "Màn hình nền Hy Lạp"
 343. #. Description
 344. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 345. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 346. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Hy Lạp."
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 349. msgid "Hebrew environment"
 350. msgstr "Môi trường Do Thái"
 351. #. Description
 352. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 353. msgid ""
 354. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 355. "speaking people use Debian."
 356. msgstr ""
 357. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Do Thái giúp "
 358. "người dùng Debian nói tiếng Do Thái."
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 361. msgid "Hebrew desktop"
 362. msgstr "Màn hình nền Do Thái"
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 365. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 366. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện tiếng Do Thái."
 367. #. Description
 368. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 369. msgid "Italian environment"
 370. msgstr "Môi trường tiếng Ý"
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 373. msgid ""
 374. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 375. "speaking people use Debian."
 376. msgstr ""
 377. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người "
 378. "dùng Debian nói tiếng Ý."
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 381. msgid "Italian desktop"
 382. msgstr "Màn hình nền tiếng Ý"
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 385. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 386. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Ý."
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 389. msgid "Japanese environment"
 390. msgstr "Môi trường tiếng Nhật"
 391. #. Description
 392. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 393. msgid ""
 394. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 395. "Debian."
 396. msgstr ""
 397. "Công việc này cài đặt các gói tin giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng "
 398. "Debian dễ dàng hơn."
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 401. msgid "Japanese desktop environment"
 402. msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"
 403. #. Description
 404. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 405. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 406. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nhật."
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 409. #, fuzzy
 410. msgid "KDE desktop environment"
 411. msgstr "Môi trường làm việc"
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 414. msgid ""
 415. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 416. "Environment."
 417. msgstr ""
 418. #. Description
 419. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 420. msgid "Korean environment"
 421. msgstr "Môi trường tiếng Hàn"
 422. #. Description
 423. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 424. msgid ""
 425. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 426. "Debian."
 427. msgstr ""
 428. "Công việc này cài đặt các gói tin giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng "
 429. "Debian dễ dàng hơn."
 430. #. Description
 431. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 432. msgid "Korean desktop"
 433. msgstr "Màn hình nền tiếng Hàn"
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 436. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 437. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Hàn Quốc."
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 440. msgid "Laptop"
 441. msgstr "Máy tính xách tay"
 442. #. Description
 443. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 444. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 445. msgstr "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho máy tính xách tay."
 446. #. Description
 447. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 448. msgid "Lithuanian environment"
 449. msgstr "Môi trường tiếng Li-tu-a-ni"
 450. #. Description
 451. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 452. msgid ""
 453. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 454. "Lithuanian speaking people use Debian."
 455. msgstr ""
 456. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Li-tu-a-ni giúp "
 457. "người dùng Debian nói tiếng Li-tu-a-ni"
 458. #. Description
 459. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 460. msgid "Lithuanian desktop"
 461. msgstr "Màn hình tiếng Li-tu-a-ni"
 462. #. Description
 463. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 464. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 465. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Li-tu-an-i."
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 468. msgid "Mail server"
 469. msgstr "Trình phục vụ thư"
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 472. msgid ""
 473. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 474. "server system."
 475. msgstr ""
 476. "Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
 477. "thường dụng."
 478. #. Description
 479. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 480. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 481. msgstr "Môi trường Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 484. msgid ""
 485. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 486. "speaking people use Debian."
 487. msgstr ""
 488. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Na Uy giúp người "
 489. "dùng Debian nói tiếng Na Uy."
 490. #. Description
 491. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 492. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 493. msgstr "Màn hình nền Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 494. #. Description
 495. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 496. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 497. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Na Uy."
 498. #. Description
 499. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 500. msgid "Polish environment"
 501. msgstr "Môi trường Ba lan"
 502. #. Description
 503. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 504. msgid ""
 505. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 506. "speaking people use Debian."
 507. msgstr ""
 508. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ba lan giúp "
 509. "người dùng Debian nói tiếng Ba Lan."
 510. #. Description
 511. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 512. msgid "Polish desktop"
 513. msgstr "Màn hình nền Ba lan"
 514. #. Description
 515. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 516. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 517. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Ba Lan."
 518. #. Description
 519. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 520. msgid "Print server"
 521. msgstr "Trình phục vụ in"
 522. #. Description
 523. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 524. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 525. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trình phục vụ in."
 526. #. Description
 527. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 528. #, fuzzy
 529. msgid "Romanian environment"
 530. msgstr "Môi trường U-cợ-rainh"
 531. #. Description
 532. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 533. #, fuzzy
 534. msgid ""
 535. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 536. "speaking people use Debian."
 537. msgstr ""
 538. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người "
 539. "dùng Debian nói tiếng Ý."
 540. #. Description
 541. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 542. #, fuzzy
 543. msgid "Romanian desktop"
 544. msgstr "Màn hình U-cra-in"
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 547. #, fuzzy
 548. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 549. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in."
 550. #. Description
 551. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 552. msgid "Russian environment"
 553. msgstr "Môi trường Nga"
 554. #. Description
 555. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 556. msgid ""
 557. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 558. "speaking people use Debian."
 559. msgstr ""
 560. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Nga giúp người "
 561. "dùng Debian nói tiếng Nga."
 562. #. Description
 563. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 564. msgid "Russian desktop"
 565. msgstr "Màn hình nền tiếng Nga"
 566. #. Description
 567. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 568. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 569. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nga."
 570. #. Description
 571. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 572. msgid "Slovak environment"
 573. msgstr "Môi trường tiếng Xlô-vak"
 574. #. Description
 575. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 576. msgid ""
 577. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 578. "speaking people use Debian."
 579. msgstr ""
 580. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Xlô-vak giúp "
 581. "người dùng Debian nói tiếng Xlô-vak."
 582. #. Description
 583. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 584. msgid "Slovak desktop"
 585. msgstr "Màn hình nền tiếng Xlô-vak"
 586. #. Description
 587. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 588. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 589. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Xlô-vak."
 590. #. Description
 591. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 592. msgid "Spanish environment"
 593. msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"
 594. #. Description
 595. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 596. msgid ""
 597. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 598. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 599. msgstr ""
 600. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 601. "người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 602. #. Description
 603. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 604. msgid "Spanish desktop"
 605. msgstr "Màn hình nền Tây Ban Nha"
 606. #. Description
 607. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 608. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 609. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Tây Ban Nha."
 610. #. Description
 611. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 612. msgid "Standard system"
 613. msgstr "Hệ thống chuẩn"
 614. #. Description
 615. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 616. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 617. msgstr "Công việc này cài đặt một hệ thống chế độ ký tự nhỏ thích hợp."
 618. #. Description
 619. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 620. msgid "Swedish environment"
 621. msgstr "Môi trường Thụy Điển"
 622. #. Description
 623. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 624. msgid ""
 625. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 626. "speaking people use Debian."
 627. msgstr ""
 628. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thụy Điển giúp "
 629. "người dùng Debian nói tiếng Thụy Điển."
 630. #. Description
 631. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 632. msgid "Swedish desktop"
 633. msgstr "Màn hình nền Thụy Điển"
 634. #. Description
 635. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 636. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 637. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thụy Điển."
 638. #. Description
 639. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 640. msgid "Thai environment"
 641. msgstr "Môi trường Thái"
 642. #. Description
 643. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 644. msgid ""
 645. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 646. "use Debian."
 647. msgstr ""
 648. "Công việc này cài đặt các gói giúp người dùng Thái Lan sử dụng Debian dễ "
 649. "dàng hơn."
 650. #. Description
 651. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 652. msgid "Thai desktop"
 653. msgstr "Màn hình nền tiếng Thái"
 654. #. Description
 655. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 656. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 657. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thái."
 658. #. Description
 659. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 660. msgid "Turkish environment"
 661. msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"
 662. #. Description
 663. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 664. msgid ""
 665. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 666. "speaking people use Debian."
 667. msgstr ""
 668. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giúp "
 669. "người dùng Debian nói tiếng Thổ."
 670. #. Description
 671. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 672. msgid "Turkish desktop"
 673. msgstr "Màn hình nền Thổ Nhĩ Kỳ"
 674. #. Description
 675. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 676. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 677. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."
 678. #. Description
 679. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 680. msgid "Ukrainian environment"
 681. msgstr "Môi trường U-cợ-rainh"
 682. #. Description
 683. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 684. msgid ""
 685. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 686. "speaking people use Debian."
 687. msgstr ""
 688. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng U-cợ-rainh giúp "
 689. "người dùng Debian nói tiếng U-cợ-rainh."
 690. #. Description
 691. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 692. msgid "Ukrainian desktop"
 693. msgstr "Màn hình U-cra-in"
 694. #. Description
 695. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 696. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 697. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in."
 698. #. Description
 699. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 700. msgid "Web server"
 701. msgstr "Trình phục vụ Mạng"
 702. #. Description
 703. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 704. msgid ""
 705. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 706. msgstr ""
 707. "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Mạng thường dụng."
 708. #~ msgid ""
 709. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 710. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 711. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 712. #~ "user choose between the two."
 713. #~ msgstr ""
 714. #~ "Công việc này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm "
 715. #~ "các trình quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình "
 716. #~ "duyệt Mạng. Công việc này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung "
 717. #~ "cấp một trình quản lý bộ trình bày cho phép người dùng chọn một trong hai "
 718. #~ "môi trường nói trên."
 719. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 720. #~ msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bul-ga-ri."