You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

574 lines
17 KiB

 1. # Czech translation of tasksel tasks.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz> 2003.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-04-01 17:50-0500\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-03-30 18:20+0200\n"
 12. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.org>\n"
 13. "Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:4
 19. msgid "X window system"
 20. msgstr "X Window System"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:4
 23. msgid ""
 24. "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 25. "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
 26. "of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 27. msgstr ""
 28. "Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s X "
 29. "Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a nìkolik základních "
 30. "X klientù a utilit."
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:13
 33. msgid "Broadband internet connection"
 34. msgstr "©irokopásmové pøipojení k Internetu"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:13
 37. msgid ""
 38. "This task selects packages that address special needs of computers that "
 39. "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 40. msgstr ""
 41. "Úloha vybere balíky u¾iteèné pro pøipojení k Internetu pøes DSL, kabelovou "
 42. "televizi a podobnì."
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 45. msgid "C and C++"
 46. msgstr "C a C++"
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 49. msgid ""
 50. "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 51. "programming languages."
 52. msgstr "Kompletní prostøedí pro vývoj programù v jazycích C a C++."
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:33
 55. msgid "Catalan environment"
 56. msgstr "Katalánské prostøedí"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:33
 59. msgid ""
 60. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 61. "speaking people use Debian."
 62. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalán¹tinì."
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:41
 65. msgid "Simplified Chinese environment"
 66. msgstr "Zjednodu¹ené èínské prostèedí"
 67. #. Description
 68. #: ../po/debian-tasks.desc:41
 69. msgid ""
 70. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 71. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 72. "encoding."
 73. msgstr ""
 74. "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodu¹eném èínském "
 75. "kódování."
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:56
 78. msgid "Traditional Chinese environment"
 79. msgstr "Tradièní èínské prostøedí"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:56
 82. msgid ""
 83. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 84. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 85. "encoding."
 86. msgstr ""
 87. "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci v tradièním èínském "
 88. "kódování."
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 91. msgid "Cyrillic environment"
 92. msgstr "Cyrilice"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 95. msgid ""
 96. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 97. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 98. "Serbian and Ukrainian."
 99. msgstr ""
 100. "Tato úloha poskytuje fonty a dal¹í software pro cyrilici. Podporuje "
 101. "bìloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostøedí."
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:81
 104. msgid "Danish environment"
 105. msgstr "Dánské prostøedí"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:81
 108. msgid ""
 109. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 110. "speaking people use Debian."
 111. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dán¹tinì."
 112. #. Description
 113. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 114. msgid "SQL database"
 115. msgstr "SQL databáze"
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 118. msgid ""
 119. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 120. msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíèky databáze PostgreSQL."
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 123. msgid ""
 124. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 125. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 126. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 127. "locking."
 128. msgstr ""
 129. "PostgreSQL je relaèní databáze nabízející stále lep¹í podporu SQL92 a "
 130. "nìkteré vlastnosti SQL3. Díky své podpoøe transakcí a jemnozrnnému zamykání "
 131. "je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceu¾ivatelského prostøedí."
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:102
 134. msgid "Desktop environment"
 135. msgstr "Stolní poèítaè"
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:102
 138. msgid ""
 139. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 140. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 141. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 142. "choose between the two."
 143. msgstr ""
 144. "Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrùznìj¹í "
 145. "správce sezení, správce souborù, webové prohlí¾eèe, obì desktopová prostøedí "
 146. "GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:114
 149. msgid "Dialup internet"
 150. msgstr "Vytáèené pøipojení k Internetu"
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:114
 153. msgid ""
 154. "This task selects packages that address special needs of computers using a "
 155. "slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 156. msgstr ""
 157. "Úloha vybere balíky, které pokrývají potøeby poèítaèù pro navázání pomalého "
 158. "vytáèeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo podobným). "
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:123
 161. msgid "DNS server"
 162. msgstr "DNS server"
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:123
 165. msgid ""
 166. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 167. msgstr ""
 168. "Vybere DNS server BIND s pøilehlou dokumentací a balíky s u¾iteènými "
 169. "utilitami."
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 172. msgid "File server"
 173. msgstr "Souborový server"
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 176. msgid ""
 177. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 178. "and NFS."
 179. msgstr ""
 180. "Úloha nastaví vá¹ systém pro roli souborového serveru podporujícího jak "
 181. "NetBIOS, tak NFS."
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 184. msgid "French environment"
 185. msgstr "Francouzské prostøedí"
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 188. msgid ""
 189. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 190. "speaking people use Debian."
 191. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouz¹tinì."
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:148
 194. msgid "Games"
 195. msgstr "Hry"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:148
 198. msgid ""
 199. "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 200. "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
 201. "won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 202. msgstr ""
 203. "Výberem této úlohy nainstalujete ¹iroké spektrum her od tradièních textových "
 204. "unixových her a¾ po akèní arkády. Sice tím nenainstalujete v¹echny hry "
 205. "dostupné v Debianu, ale je to dobrý zaèátek."
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:155
 208. msgid "German environment"
 209. msgstr "Nìmecké prostøedí"
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:155
 212. msgid ""
 213. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 214. "speaking people use Debian."
 215. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nìmèinì."
 216. #. Description
 217. #: ../po/debian-tasks.desc:164
 218. msgid "Greek environment"
 219. msgstr "Øecké prostøedí"
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:164
 222. msgid ""
 223. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 224. "speaking people use Debian."
 225. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v øeètinì."
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:173
 228. msgid "Hebrew environment"
 229. msgstr "Hebrejské prostøedí"
 230. #. Description
 231. #: ../po/debian-tasks.desc:173
 232. msgid ""
 233. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 234. "speaking people use Debian."
 235. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v hebrej¹tinì."
 236. #. Description
 237. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 238. msgid "Japanese environment"
 239. msgstr "Japonské prostøedí"
 240. #. Description
 241. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 242. msgid ""
 243. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 244. "Debian."
 245. msgstr ""
 246. "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v japonském "
 247. "prostøedí."
 248. #. Description
 249. #: ../po/debian-tasks.desc:192
 250. msgid "Java"
 251. msgstr "Java"
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:192
 254. msgid "A java development environment."
 255. msgstr "Vývojové prostøedí pro Javu."
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:200
 258. msgid "Debian Jr."
 259. msgstr "Debian Jr."
 260. #. Description
 261. #: ../po/debian-tasks.desc:200
 262. msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 263. msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíkù vhodných pro dìti."
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 266. msgid "Custom kernel compilation"
 267. msgstr "Kompilace vlastního jádra"
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 270. msgid ""
 271. "This task includes everything you should need to build your own custom "
 272. "kernel."
 273. msgstr ""
 274. "Tato úloha zahrnuje v¹echny balíky potøebné pro sestavení vlastního jádra."
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 277. msgid "Korean environment"
 278. msgstr "Korejské prostøedí"
 279. #. Description
 280. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 281. msgid ""
 282. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
 283. "easier for Korean speakers to use Debian."
 284. msgstr ""
 285. "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro korejsky mluvící "
 286. "u¾ivatele."
 287. #. Description
 288. #: ../po/debian-tasks.desc:224
 289. msgid "Laptop"
 290. msgstr "Notebook"
 291. #. Description
 292. #: ../po/debian-tasks.desc:224
 293. msgid ""
 294. "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 295. "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 296. "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 297. msgstr ""
 298. "Toto je kolekce nástrojù, kterou na svém systému oèekávají u¾ivatelé s "
 299. "notebooky. Mimo jiné obsahuje utility pro konkrétní øady jako IBM Thinkpad, "
 300. "Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 303. msgid "Lithuanian environment"
 304. msgstr "Litevské prostøedí"
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 307. msgid ""
 308. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 309. "Lithuanian speaking people use Debian."
 310. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v litev¹tinì."
 311. #. Description
 312. #: ../po/debian-tasks.desc:242
 313. msgid "Linux Standard Base"
 314. msgstr "Linux Standard Base"
 315. #. Description
 316. #: ../po/debian-tasks.desc:242
 317. msgid ""
 318. "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
 319. "you to install and use LSB packages."
 320. msgstr ""
 321. "Tato úloha zajistí, aby systém odpovídal standardu Linux Standard Base, èím¾ "
 322. "mù¾ete instalovat LSB programy."
 323. #. Description
 324. #: ../po/debian-tasks.desc:250
 325. msgid "Mail server"
 326. msgstr "Po¹tovní server"
 327. #. Description
 328. #: ../po/debian-tasks.desc:250
 329. msgid ""
 330. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 331. "server system."
 332. msgstr "Úloha vybere rùzné balíky u¾iteèné pro po¹tovní server."
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:258
 335. msgid "Usenet news server"
 336. msgstr "News server"
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:258
 339. msgid ""
 340. "This task selects the preferred version of the INN news server software for "
 341. "new Debian installations."
 342. msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."
 343. #. Description
 344. #: ../po/debian-tasks.desc:258
 345. msgid ""
 346. "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 347. "existing server, just select the news reader program you desire and it will "
 348. "pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
 349. "server."
 350. msgstr ""
 351. "Tento balík potøebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
 352. "Jestli¾e si chcete pøíspìvky èíst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
 353. "jen program pro ètení pøízpìvkù."
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:271
 356. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 357. msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostøedí"
 358. #. Description
 359. #: ../po/debian-tasks.desc:271
 360. msgid ""
 361. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 362. "speaking people use Debian."
 363. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nor¹tinì."
 364. #. Description
 365. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 366. msgid "Office environment"
 367. msgstr "Kanceláøské prostøedí"
 368. #. Description
 369. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 370. msgid ""
 371. "This task provides a suite of office productivity software, including a word "
 372. "processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
 373. "large collection of software."
 374. msgstr ""
 375. "Tato úloha poskytuje kanceláøský balík obsahující textový procesor, "
 376. "tabulkový kalkulátor, prezentaèní program a dal¹í. Je to pomìrnì velká "
 377. "kolekce softwaru."
 378. #. Description
 379. #: ../po/debian-tasks.desc:291
 380. msgid "Polish environment"
 381. msgstr "Polské prostøedí"
 382. #. Description
 383. #: ../po/debian-tasks.desc:291
 384. msgid ""
 385. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 386. "speaking people use Debian."
 387. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v pol¹tinì."
 388. #. Description
 389. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 390. msgid "Print server"
 391. msgstr "Tiskový server"
 392. #. Description
 393. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 394. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 395. msgstr "Úloha pøipraví vá¹ poèítaè pro roli tiskového serveru."
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 398. msgid "Python"
 399. msgstr "Python"
 400. #. Description
 401. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 402. msgid ""
 403. "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 404. "complex applications in Python."
 405. msgstr "Mnoho nástrojù a roz¹íøení pro vývoj aplikací v Pythonu."
 406. #. Description
 407. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 408. msgid "Russian environment"
 409. msgstr "Ruské prostøedí"
 410. #. Description
 411. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 412. msgid ""
 413. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 414. "speaking people use Debian."
 415. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ru¹tinì."
 416. #. Description
 417. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 418. msgid "Scientific applications"
 419. msgstr "Vìdecké aplikace"
 420. #. Description
 421. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 422. msgid ""
 423. "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
 424. "fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
 425. "and computing, statistical data analysis as well as visualization."
 426. msgstr ""
 427. "Úloha vybere balíky vhodné pro vìdeckou práci. Pod pojmem 'vìdecké' se "
 428. "skrývají aplikace pro numerickou analýzu a výpoèty, statistickou analýzu a "
 429. "samozøejmì vizualizaci."
 430. #. Description
 431. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 432. msgid "Spanish environment"
 433. msgstr "©panìlské prostøedí"
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 436. msgid ""
 437. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 438. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 439. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve ¹panìl¹tinì."
 440. #. Description
 441. #: ../po/debian-tasks.desc:342
 442. msgid "TeX/LaTeX environment"
 443. msgstr "TeX/LaTeX"
 444. #. Description
 445. #: ../po/debian-tasks.desc:342
 446. msgid ""
 447. "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/LaTeX."
 448. msgstr ""
 449. "Tato úloha poskytuje nezbytné balíky pro vytváøení dokumentù v systému TeX/"
 450. "LaTeX."
 451. #. Description
 452. #: ../po/debian-tasks.desc:352
 453. msgid "Thai environment"
 454. msgstr "Thaiské prostøedí"
 455. #. Description
 456. #: ../po/debian-tasks.desc:352
 457. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 458. msgstr ""
 459. "Tato úloha instaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v Thaiském "
 460. "prostøedí."
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:362
 463. msgid "Conventional Unix server"
 464. msgstr "Obvyklý unixový server"
 465. #. Description
 466. #: ../po/debian-tasks.desc:362
 467. msgid ""
 468. "This task selects packages that would typically be found on a conventional "
 469. "multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
 470. "number of daemons."
 471. msgstr ""
 472. "Tato úloha vybere balíky, které obvykle oèekáváte od konvenèního "
 473. "víceu¾ivatelského unixového systému se vzdálenými u¾ivateli. Buïte varováni, "
 474. "¾e to zahrnuje i mno¾ství démonù."
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:369
 477. msgid "Web server"
 478. msgstr "Webový server"
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:369
 481. msgid ""
 482. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 483. msgstr "Úloha vybere balíky u¾iteèné pro webový server."
 484. #~ msgid "Tcl/Tk"
 485. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 486. #~ msgid ""
 487. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 488. #~ "and Tk Toolkit."
 489. #~ msgstr "Balíky obvykle pou¾ívané pøi vývoji aplikací v jazyce Tcl/Tk."