Commit 25021644 authored by D-I role's avatar D-I role

[l10n] Commit changed/added files

parent b46d980f
......@@ -6,6 +6,8 @@
# translation of debian-installer_packages_po_sublevel1_da.po to
# Danish messages for debian-installer.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010.
# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com, 2009.
# Henrik Christian Grove <debian@3001.dk>, 2008.
# Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>, 2008.
......@@ -15,14 +17,31 @@
#
# Volume er oversat til diskenhed. Ret hvis Dansk-gruppen finder en anbefaling.
#
# Translations from iso-codes:
# Alastair McKinstry <mckinstry@computer.org>, 2001.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005, 2006.
# Computeroversættelse Tobias Toedter <t.toedter@gmx.net>, 2007.
# Copyright (C) Free Software Foundation, Inc., 2006.
# Frederik 'Freso' S. Olesen <freso.dk@gmail.com>, 2008.
# Free Software Foundation, Inc., 2000, 2004, 2005.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000, 2001.
# Kenneth Christiansen <kenneth@gnu.org>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001.
#
# vedrørende russisk:
# (bogstavet й bliver normalt til j på dansk og y på engelsk. Der er
# også nogle forskelle med de mange s/sh-agtige lyde)
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel1_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: base-installer@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-28 22:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-12 05:44+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jenbo <anders@jenbo.dk>\n"
"Language-Team: <en@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-10 20:20+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -172,7 +191,7 @@ msgid ""
"installable CD-ROM was found and no valid mirror was configured."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kan ikke finde ud af hvordan det skal installere "
"basissystemet. Der blev ikke fundet nogen installérbar cd, og der blev ikke "
"basissystemet. Der blev ikke fundet nogen installerbar cd, og der blev ikke "
"angivet noget gyldigt arkivspejl."
#. Type: error
......@@ -442,7 +461,7 @@ msgstr "Fortsæt uden at installere en kerne?"
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "No installable kernel was found in the defined APT sources."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen installérbar kerne i de definerede APT-kilder."
"Der blev ikke fundet nogen installerbar kerne i de definerede APT-kilder."
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -552,7 +571,7 @@ msgid ""
"If you are installing from CD-R or CD-RW, burning the CD at a lower speed "
"may help."
msgstr ""
"Hvis du installerer fra CD-R eller CD-RW, kan det hjælpe at brænde cd'en ved "
"Hvis du installerer fra cd-r eller cd-rw, kan det hjælpe at brænde cd'en ved "
"en lavere hastighed."
#. Type: text
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment